Naisten johtajuus Nepalin ruokaturvassa ja ympäristödemokratiassa

Hankkeessa pyritään edistämään naisten johtajuutta ruuan tuotannon, jalostuksen ja markkinoinnin kestävien rakenteiden monipuolistamisessa sekä samalla voimistamaan naisten painoarvoa paikallishallinnon ruokasuvereniteettia koskevassa suunnittelussa ja toteutuksessa.  Hankkeessa

  • identifioidaan naisten tuottamat ruokakasvit ja heidän ruuan tuotantoketjua koskeva perinnetieto
  • tuetaan naisten tietoja ja taitoja kestävässä viljelyssä (peltometsäviljely ja luomuviljely) ja tuottavuuden monipuolistamisessa
  • vahvistetaan perheiden ruokaturvaa ja ravitsemusta
  • kehitetään heidän yritystoiminnan osaamistaan
  • vahvistetaan paikallishallinnon edustajien kykyä toimia sukupuoliroolit huomioivan ruokasuvereniteetin ja maatalouden kehittämisen puolesta
  • pyritään vahvistamaan rahoitusta ja tukiohjelmia, joissa huomioidaan erityisesti naistuottajat ja marginalisoidut ryhmät.

Hankkeessa pyritään hyödyntämään Nepalin historiallista tilannetta uuden perustuslain tultua voimaan ja eri hallinnon tasojen vielä hakiessa toimintapolitiikkaansa ja toiminnan painotuksiaan.  Hanke toteutetaan Ramechhapin ja Rautahatin piirikunnissa Nepalin keskiosissa.  Hankkeessa luodaan malleja, joita voidaan hyödyntää naisten maita ja maataloutta koskevien oikeuksien ajamisessa myös maan muissa osissa. Hankkeen keskeiset hyödynsaajat ovat 350 naismaataloustuottajaa, jotka edustavat 14 naisryhmää (ylänköalueiden majhi-alkuperäiskansoja ja tasankoalueiden musahar-kastittomia). Epäsuoria hyödynsaajia on myös n. 100 valittua paikallishallinnon edustajaa ja yli 1100 muuta yhteisöjen edustajaa.

Hankkeen toteuttaja on nepalilainen naisjärjestö HIMAWANTI. Toteuttamiseen osallistuvat myös WLCN (Women Leading for Change in Natural Resource Management) ja hankealueiden paikallishallinnot. WLCN antaa teknistä tukea hankkeen seurantaan ja arviointiin sekä koulutusten järjestämiseen.

Hankkeen maa tai alue : Nepal Tilijärjestö: Himalayan Grassroots Women’s Natural Resource Management Association (HIMAWANTI) Hanke hyväksytty: 30.11.2018 Myönnetty tuki: 48 000 € Hankkeen toteutusaika: 12/2018 - 07/2020 Rahoituskokonaisuus: Oikeudenmukainen siirtymä ekologiseen demokratiaan