Kokonaisvaltainen metsiensuojelu Kamparilla ja Kerumutanissa lakien toimeenpanon, vaikuttamisen ja yhteisöpohjaisen hallinnan avulla

Hankkeessa edistetään metsä- ja maankäyttölakien toimeenpanoa keräämällä todistusaineistoa turve- ja metsäpaloista, laittomista hakkuista ja maankäyttörikkomuksista, seuraamalla oikeudenkäyntejä, välittämällä tietoa tapauksista, kampanjoimalla ja kouluttamalla juridisia tarkkailijoita. Siinä käydään keskustelua ja kampanjoidaan Riaussa kylä- ja provinssitasolla sekä kansallisesti yhteisöpohjaisen metsienhallinnan puolesta, vahvistetaan kylätasolla yhteisöpohjaisen metsiensuojelun ja kestävän käytön valmiuksia, valmistellaan yhteisöpohjaisen metsänhallinnan lupahakemus sekä edistetään jo haettujen lupien käsittelyä, monipuolistetaan suoturvemaiden kannalta kestäviä toimeentulomahdollisuuksia, vahvistetaan naisten asemaa yhteisöpohjaisessa metsienhallinnassa ja ennallistetaan turvemaita tukkimalla kuivatuskanavia ja metsittämällä.
Hanke toteutetaan Riaun provinssissa sijaitsevien Kamparin niemimaan ja Kerumutanin jäljellä olevien suoturvemetsien suojelemiseksi, sillä ne ovat erittäin tärkeitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, biodiversiteetin säilyttämiseksi ja paikallisyhteisöjen toimeentulon turvaamiseksi. Kamparissa ja Kerumutanissa on yhteensä 1.6 miljoonaa hehtaaria turvemaata, josta metsää 568 000 ha. Alueen metsiä uhkaavat erityisesti suuryhtiöiden metsähakkuut sekä akasia- ja öljypalmuviljelmät. Kerumutanissa metsäkadon uhka on akuutimpi, kun taas Kamparissa monitoimijayhteistyö metsien suojelemiseksi on alkanut tuottaa tuloksia. Hankkeen tavoitteena on saada Kamparin ja Kerumutanin suosademetsät suojelluiksi toimivan yhteisöpohjaisen hallinnan avulla ja varmistamalla metsälakien toimeenpano, jotta metsäkato ja turvemaiden tilan heikkeneminen saadaan pysäytettyä. Hankkeesta hyötyvät suoraan 11 Kamparissa ja Kerumutanissa sijaitsevan kohdekylän 23 000 asukasta. Kylien alueelle on haettu 104 003 hehtaarin edestä yhteisöpohjaisen metsienhallinnan (Hutan desa) lupia ja yksi jo myönnetty lupa kattaa 3 501 hehtaaria.
Hankkeen toteuttaa riaulainen ympäristöjärjestöjen kattojärjestö Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari, http://jikalahari.or.id/) yhdessä neljän jäsenjärjestönsä kanssa.
 

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
5.6.2018
Ohjelma: Tilijärjestö: Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) Myönnetty tuki: 180 000€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
24kuukautta
Teema: Tagit: