Siemenpuun tukemien, vuonna 2019 päättyneiden hankkeiden tuloksia

Biokulttuuriset oikeudet -rahoituskokonaisuuden hankkeet

SAMVAD (Intia): Adivasiyhteisöjen biokulttuuristen elämänperinteiden käytänteiden dokumentointi ja yhteisöprotokollien laadinta. Hankkeen kesto 21 kk, Siemenpuun tuki 27 051 €

Hankkeessa dokumentoitiin kahdeksan alkuperäiskansayhteisön (43 kylää, joissa yli 51 000 asukasta) biokulttuurisia käytäntöjä ja laadittiin niiden pohjalta yhteisökohtaisia toimintaohjelmia yhteisöjen oikeuksien turvaamiseksi ja kestävän yhteisökehityksen perustaksi. Yhteisöjen tietoisuus biodiversiteetin vahvistamisen tärkeydestä ympäristön, kulttuurisen perustan ja metsiin liittyvien oikeuksien suhteen lisääntyi. Lisäksi adivasiyhteisöjen välinen solidaarisuus sekä ymmärrys perinteisten kulttuuristen käytäntöjen säilyttämisen tärkeydestä vahvistuivat.

 

Chepkitale Indigenous Peoples Development Project (CIPDP)(Kenia): Biodiversiteettisopimus siltana konsensukseen metsävarojen hallinnasta ja ogiekien maaoikeuksista Mt. Elgonilla. Hankkeen kesto 16 kk, Siemenpuun tuki 19 500 €

Hankkeessa valtavirtaistettiin Chepkitalen ogiekien yhteisösäännöstö paikallisten alakoulujen äidinkielen opetuksessa tekemällä alkukartoitus, tuottamalla oppimateriaalia ja opettajan opas sekä kouluttamalla opettajia. Bungoman maakuntahallinnon kanssa neuvoteltiin ogiekien yhteisösäännöstön saamiseksi lainvoimaiseksi maakunnassa. Kansallisella tasolla tehtiin selvitys, miten Kenia on toimeenpannut YK:n biodiversiteettisopimusta. Hanke edisti Chepkitalen ogiekien oikeuksia institutionaalisella tasolla, sillä yhteisösäännöstö saatiin sisällytettyä koulujen viralliseen opetusohjelmaan ja prosessi sen sisällyttämiseksi maakunnan lainsäädäntöön vaikuttaa lupaavalta. Yhteisö sai myös biodiversiteettisopimuksen toimeenpanoon liittyvästä selvityksestä selkeän vaikuttamistyökalun kansalliselle tasolle. Hankkeen hyödynsaajia olivat 5 000 ogiekia sekä Bungoman maakuntahallinto.

 

Ilmasto- ja energiaoikeudenmukaisuus -rahoituskokonaisuuden hankkeet

Applied Research Institute of Jerusalem (ARIJ)(Palestiina): Toistettavissa oleva edullisen uusiutuvan energian malli Bethlehemin köyhille yhteisöille. Hankkeen kesto 14 kk, Siemenpuun tuki 30 000 €

Hankkeessa pilotoitiin uusiutuva ja uusi edullinen sähköntuotantomalli vähävaraisille palestiinalaisille hyödynsaajille, jotka joutuvat ostamaan tällä hetkellä Israelista Lähi-Idän kalleinta, fossiilisilla polttoaineilla tuotettua sähköä. ARIJ kehitti skaalattavan ja innovatiivisen osuuskunnan kautta toimivan rahoitusinstrumentin, missä jokainen aurinkoenergialla tuotettu kilowattitunti rahoittaa tulevaisuuden aurinkosähköhankkeita. Hankkeen tuloksina aurinkosähkön tuotanto lisääntyi Bethlehemissä noin 30 MWh:lla vuodessa ja jatkossa puhtaan energiatalouden edistäminen tuo lisää työpaikkoja, rahoitusta, osaamista ja yrittäjyyttä alueelle. Siemenpuu sai hankkeen tukemiseen rahoitusta EKOenergian ilmastorahastosta.

 

Energy, Environment Research and Development Centre (EERDC)(Nepal): Kylän sähköistäminen tuuli- ja aurinkovoimalla Nepalin Ylä-Mustangin alueella. Hankkeen kesto 16 kk, Siemenpuun tuki 37 000 €

Hankkeessa asennettiin tuuli- ja aurinkovoimalla toimiva hybridisähköjärjestelmä hyvin syrjäiseen Chumjungin kylään Ylä-Mustangin kuivalla ylänköalueella Nepalin pohjoisosassa. Yhden kilowatin tehoisen tuulimyllyn lisäksi 37:ää kotitaloutta ja yhtä koulua sähköistää 3 kilowatin tehoinen aurinkosähköjärjestelmä. Kyläläiset osallistuivat rakentamiseen ja muutamat asukkaat on koulutettu järjestelmän perushuoltoon. Hankkeen tuloksena hyvin syrjäisen yhteisön (130 hyödynsaajaa) sosiaalinen ja taloudellinen asema parantui moderneilla energiapalveluilla. Toteutus toimii esimerkkinä vastaavia tuuli-aurinko-hybridijärjestelmiä suunnitteleville yhteisöille ja viranomaisille Nepalissa. Hanke sai laajaa julkisuutta Nepalissa tv-uutisten, lehtiartikkeleiden ja videon muodossa.

 

Metsät ja rannikkoekosysteemit -rahoituskokonaisuuden hankkeet

Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS)(Brasilia): CNS:n yhteiskunnallinen vaikuttamistyö keräilijäreservaattien puolesta. Hankkeen kesto 24 kk, Siemenpuun tuki 75 000

Hankkeessa CNS neuvotteli ja kritisoi Brasilian hallituksen Amazonian keräilijäväestöä koskevaa politiikkaa, teki yhteistyötä parlamentin kanssa tärkeimpien Amazonian aluetta koskevien lakien sekä asetusten säätämisessä sekä tuki CNS:n osavaltiotason organisaatioiden vaatimuksia kansalliselle ja osavaltioiden hallituksille. Hankkeen tuloksina perustettiin neljä uutta keräilysuojelualuetta sekä laajennettiin yhtä ja pienennettiin yhtä aluetta (jotta pitkään kytenyt maakonflikti saatiin ratkaistuksi). Uusia keräilysuojelualueita saatiin yhteensä 1 020 337 hehtaaria, joista hyötyy 13 600 keräilijäperhettä. Hankkeen aikana saatiin pysyvä, keräilijäyhteisöjen ulkopuolisten maanomistajien aseman reservaateissa ratkaiseva käyttölupa yhdeksälle reservaatille (hyötyjinä 3 030 perhettä). Minimihintajärjestelmään saatiin sisällytettyä uusina tuotteina pirarucu-kala ja buriti-hedelmä. Järjestelmän hintoja sovelletaan erityisesti keräilijöiden myydessä tuotteitaan valtion ruoka-apuohjelmille.

 

Oikeudenmukainen siirtymä –rahoituskokonaisuuden hankkeet

South Asian Dialogues on Ecological Democracy (SADED)(Intia): Ekologisen demokratian dialogit Etelä-Aasiassa 2017-2018. Hankkeen kesto 26 kk, Siemenpuun tuki 120 000 €

Pitkäaikainen kumppani SADED edisti viimeisessä Siemenpuun tukemassa hankkeessaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDGs, Agenda 2030) intialaisessa kontekstissa mm. ekologisen demokratian, terveysdemokratian ja hyvän elämän painotuksin. SADED toi Etelä-Aasian ja sen marginalisoitujen ryhmien erityiskysymyksiä mukaan SDG-keskusteluun sekä kansallisesti ja kansainvälisesti. SADEDin toiminnassa keskeistä olivat järjestetyt dialogit: joita oli yhteensä 43 ja joihin osallistui lähes 1300 ihmistä. Dialogien puheenvuoroja on jaettu laajasti kirjallisten ja sähköisten julkaisujen avulla (mm. nettisivu, podcastit ja videokanava). Lisäksi SADEDin resurssikeskus tarjosi resursseja ja organisatorista tukea verkoston piirissä ja tutkijoille. SADEDin toiminnan myötä useat paikalliset ja temaattiset verkostot ovat itsenäistyneet ja rekisteröityneet järjestöiksi.

South Asian Dialogues on Ecological Democracy, Nepal (SADED-Nepal): Vuoropuheluja kestävistä vaihtoehdoista. Hankkeen kesto 19 kk, Siemenpuun tuki 69 393 €

Hankkeessa kartoitettiin Nepalin kestävän yhteiskunnallisen kehityksen vaihtoehtoja ottaen huomioon maaseudun yhteisöjen toimeentulon monipuolinen perusta, ympäristön tila sekä niihin liittyvät yhteiskunnalliset rakenteet. Kylätason yhteisökehittämiseen liittyviä vuoropuheluja järjestettiin kaikkiaan 29 ja niihin osallistui yli 1300 ihmistä. Dialogeissa pyrittiin varmistamaan, että myös yhteisöjen syrjityimmät tahot pääsivät osallistumaan niihin. Kyläläisten toimeentuloa tuettiin antamalla käytännön neuvontaa mm. luonnonmukaiseen kasvinviljelyyn ja kotieläintalouteen liittyen. Kylätason dialogien esiin nostamia seikkoja tuotiin esiin kahdeksassa uutiskirjeessä, neljässä Nepali Journal of Contemporary Studies -aikakausijulkaisussa, kolmessa luonnonvarainhallintaa käsittelevässä nepalinkielisessä kirjassa sekä lehtiartikkeleissa ja mielipidekirjoituksissa.

Lisäksi SADED-Nepal järjesti yhdeksän yhteiskunnallisen kehityksen vaihtoehtoja kartoittavaa sosiaalifoorumi-verkoston tapaamista. Suurin näistä oli Nepalin sosiaalifoorumi maaliskuussa 2018, johon osallistui noin 2500 henkilöä Nepalista ja sen ulkopuolelta.