Siemenpuun kehitysyhteistyöohjelma 2022-2025

** Nettisivumme uusitaan vuoden 2022 aikana. Vuosien 2022-2025 ohjelman kuvaus näillä vanhoilla sivuilla on suppea. **

Siemenpuu-säätiön ohjelman 2022―2025 tavoite on parantaa maaseudun paikallisyhteisöjen (yli 125 000 ihmisen) yhdenvertaisia mahdollisuuksia kehittää kestäviä elinehtoja ja osallistua ympäristönsä tilaan vaikuttavaan päätöksentekoon. Ohjelma tukee moniäänisen ympäristöoikeudenmukaisuutta ajavan kansalaisyhteiskunnan vahvistumista erityisesti yhteistyötä ja verkostoitumista edistämällä. Elonkirjon ja ilmastokestävyyden vahvistamista edistetään kaikissa hankkeissa.

Ohjelmassa rahoitetaan noin 50 hanketta, jotka ovat kohdemaiden paikallisten kansalaistoimijoiden suunnittelemia ja toteuttamia. Hankkeet identifioidaan hakujen kautta, jotka ovat pääosin julkisia. Hauissa on temaattisia ja alueellisia rajauksia ja lisäksi niissä sovelletaan Siemenpuun yleisiä rahoituslinjauksia (pdf, englanniksi). Tieto avoimista hakukutsuista postitetaan englanninkielisille nettissivullemme ja uutisiimme.

Ohjelman viisi pääkohdemaata ovat Kenia, Liberia, Mali, Mosambik ja Myanmar. Lisäksi, jos jossakin pääkohdemaassa ei voida jatkaa rahoitustoimintaa, hankkeita rahoitetaan Nepalissa. Viestinnällisesti tärkeitä alueita ovat myös Brasilian Amazonia, Indonesia ja Intia. Ohjelman teemat ovat:
 

Biokulttuuriset oikeudet

Teemakokonaisuudessa tuetaan Keniassa ja Myanmarissa toimivien järjestöjen hankkeita, tavoitteena alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen biokulttuurisen monimuotoisuuden vahvistaminen edistämällä kansainvälisesti tunnustettujen perinneoikeuksien toimeenpanoa. Mikäli hanketuki Myanmarissa ei ohjelmakaudella ole mahdollista (koko- tai osakaudella), suunnataan hakukierroksia myös Nepaliin.

Alkuperäiskansa- ja metsäyhteisöjen omaehtoisen elämän ja resilienssin vahvistaminen sekä näiden elinympäristön monimuotoisuuden turvaaminen toimii perustana myös kestävälle toimeentulolle. Rahoitettavissa hankkeissa vahvistetaan yhteisöjen biokulttuurisia oikeuksia, identiteettiä sekä omaehtoisen luonnonvarojen hallinnan rakenteita ja kapasiteettia. Hankkeissa vahvistetaan myös yhteisöjen keskinäistä oppimista, tukea ja alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen edunvalvontaa ja vaikuttavuutta sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Energiaoikeudenmukaisuus

Siemenpuu edistää sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja ympäristöllisesti kestäviä energiaratkaisuja sekä politiikkatasolla että paikallisyhteisöissä tukemalla Malin, Myanmarin ja Nepalin järjestöjen suunnittelemia ja toteuttamia hankkeita.

Politiikkatasolla tavoite on vähentää energiatalouden ympäristö- ja sosiaalisia haittavaikutuksia ehkäisemällä erityisen haitallisten hankkeiden kehittämistä/rakentamista sekä tukemalla kansalaisyhteiskunnan laatimien vaihtoehtoisten energiasuunnitelmien tekoa ja päätöksentekijöihin kohdistuvaa vaikuttamistyötä. Tavoitteena on tehdä energialinjauksiin ja -hankkeisiin liittyvistä päätösprosesseista oikeudenmukaisia ja vahvistaa niiden ääntä, joihin hankkeet suorimmin ja voimakkaimmin vaikuttavat.

Olennaista on omistajuuden ja omavaraisuuden lisääminen. Maaseudun paikallisyhteisöissä tuetut hankkeet voimaannuttavat yhteisöjä tuottamaan omaa energiaansa puhtaasti auringon, tuulen ja mikrovesivoiman avulla, mikä vähentää fossiilisten polttoaineiden ja polttopuun käyttöä.

 

Feministinen agroekologia ja yhteisömetsät

Teemakokonaisuudessa tuetaan Liberian ja Mosambikin kansalaisyhteiskunnan toimijoiden hankkeita metsistä ja pienviljelystä riippuvaisten paikallisyhteisöjen oikeuksien vahvistamiseksi, toimeentulon parantamiseksi ja elonkirjon vaalimiseksi. Tuettavissa hankkeissa edellytetään vahvistettavan aktiivisesti naisten ja haavoittuvien ryhmien, kuten vammaisten henkilöiden kapasiteettia sekä johtajuutta luonnonvarojen hallinnassa.

Metsien suojelussa painotetaan sosiaalista kestävyyttä, joka perustuu metsistä riippuvaisten yhteisöjen kollektiivisten oikeuksien edistämiseen ja niiden kapasiteettiin nauttia oikeuksistaan. Paikallisyhteisöjä tuetaan myös pienviljelijälähtöisen agroekologian käytäntöjen kehittämisessä toimeentulomahdollisuuksien monipuolistamiseksi ja ruoantuotannon elonkirjon vaalimiseksi. Sekä metsiensuojelulla että agroekologialla hillitään kasvihuonekaasupäästöjä ja tuetaan paikallista ilmastonmuutokseen sopeutumista.

 

Viestintä ja globaalikasvatus

Suomessa toteutettavan viestinnän ja globaalikasvatuksen tavoite on lisätä tietoisuutta ohjelman teemoissa ja vahvistaa aktiivista kansalaisuutta globaalin oikeudenmukaisuuden edistämisessä.