Maaseudun naiset ja ruokasuvereniteetti

Viimeisten vuosikymmenten aikana suurinvestoijien tekemät maakaappaukset ovat syrjäyttäneet miljoonia pienviljelijöitä mailtaan Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Myös muiden luonnonvarojen, kuten metsien, veden ja siementen kato on ollut nopeaa. Pienviljelyä syrjäyttää teollinen maataloustuotantomalli, jossa siemenistä tulee hyödykkeitä, eikä pienviljelijöiden perinteisesti harjoittamaa siementen vapaata vaihtamista, varastointia ja käyttöä sallita. Globaali teollinen ruokajärjestelmä on myös yksi ilmastokriisin syistä. Ruoan tuotanto, jalostus ja kuljetus ovat riippuvaisia fossiilisista polttoaineista. On arvioitu, että nämä aiheuttavat 19-29 % kaikista globaaleista ilmastopäästöistä, mutta jopa 56 % muista kuin hiilidioksidista koostuvista kasvihuonekaasupäästöistä.

Samaan aikaan pienviljelijät kohtaavat arjessaan nopeasti muuttuvan ilmaston, jonka ennustaminen on vaikeampaa ja jossa sään ääri-ilmiöt yleistyvät. Monipuolisempi siementen ja lajikkeiden kirjo on erittäin tärkeä, jotta maatalous voi sopeutua ilmastonmuutokseen ja ruokasuvereniteetti mahdollistuu. Ruokasuvereniteetti koostuu kuudesta periaatteesta. Ensinnäkin ruoka halutaan nähdä ihmisten perustarpeena, ei vain hyödykkeenä. Toiseksi ruoantuottajien työlle vaaditaan arvostusta. Kolmanneksi ruoan tuottajien ja kuluttajien välistä etäisyyttä halutaan lyhentää ja riippuvuutta kaukaisista, vailla tilivelvollisuutta toimivista suuryrityksistä välttää. Neljänneksi valvonta halutaan paikallisten ruoantuottajien käsiin ja luonnonvarat yhteisvauraudeksi. Viidenneksi perinnetiedon ajatellaan olevan tiedon ja taitojen perusta, jota siirretään tuleville sukupolville tutkimuksen avulla. Kuudenneksi ruokasuvereniteetti perustuu yhteistyöhön luonnon kanssa; ekosysteemien myötävaikutus maksimoidaan ja niiden sopeutumiskykyä kehitetään samalla kun energiaintensiiviset, yksilajiset, teolliset ja haavoittavat tuotantomenetelmät hylätään. Näille periaatteille perustuu myös vaatimus YK:n julistukseksi pienviljelijöiden ja muiden maaseudulla työskentelevien ihmisten oikeuksiksi.

 

Pienviljelijäliikkeelle myös agroekologia on keskeinen, ruokasuvereniteetin kanssa limittynyt käsite. Se on elämäntapa ja keino muuttaa ruoantuotanto ihmisille ja luonnon monimuotoisuudelle hyödyllisemmäksi. Agroekologia perustuu aiempien sukupolvien tiedolle ja kokemuksille sekä ottaa huomioon niin ruoan tuotannon, keräämisen kuin kuluttamisenkin. Se asettaa yhteisöt ruoan tuotannon keskiöön ja pyrkii oikeudenmukaiseen järjestelmään. Ruoan jalostaminen ja markkinointi paikallisesti ja suoraan kuluttajille tarjoaa terveellistä ruokaa reilulla hinnalla. Agroekologian keinot, kuten sekaviljely, perinteinen kalastus ja laidunnus, joka yhdistää viljakasvit, puut, karjan ja kalat, lannan, kompostoinnin, paikalliset siemenet ja eläinrodut, perustuvat ekologisille periaatteille eli maaperän elämälle, ravinteiden kierrättämiselle, luonnon monimuotoisuuden dynaamiselle hoitamiselle ja energian säästämiselle.

Itäisessä ja eteläisessä Afrikassa kansainvälisen pienviljelijöiden liikkeen La Via Campesinan (LVC) jäsenet ovat identifioineet ylikansallisten yhtiöiden roolin yhdeksi alueensa suurimmista haasteista. He vaativat hallituksiaan saattamaan yhtiöt tilivelvollisiksi silloin kun ne rikkovat kansallisia lakeja, sekä pysäyttämään teollisen maatalouden. Pienviljelijät sitoutuvat itse rakentamaan agroekologiaa ja ruokasuvereniteettia ruohonjuurelta käsin sekä edistämään maa- ja siemenlakeja, jotka suojelevat viljelijöiden oikeuksia. Länsi- ja keskisessä Afrikassa pienviljelijät puolestaan näkevät agroekologian voitontavoittelua korostavan talousjärjestelmän vastarintana, sillä se haastaa valtarakenteita.

 

Latinalaisessa Amerikassa taas pienviljelijät pitävät olennaisena naisia ja nuoria syrjimättömän, demokraattisen ja osallistavan yhteiskunnan rakentamista kokonaisvaltaisen maaseudun reformin ja agroekologian avulla. Reformi takaisi maata naisille, nuorille sekä maattomille ja ottaisi huomioon maan ja veden sosiaalisen funktion. Paikallisten siemenlajikkeiden puolustaminen on keskeistä, jotta ne pysyvät elinvoimaisina.

Pienviljelijöiden oikeuksien vahvistamisessa naisten osallistuminen on olennaista kaikkialla. Naiset kamppailevat identiteetistään viljelijöinä, viljelemänsä maan omistajuuden puolesta ja sukupuoleen kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Samaan aikaan maaseudun yhteisöt usein todistavat viljelijäperheiden nuorten muuttoa pois maatalouden parista kohti kaupunkeja.

Siemenpuu tukee maaseudun kestäviä elinkeinoja (mm. agroekologian menetelmin) ja ruokasuvereniteettia ruoantuotannon käytännöillä, jotka suojelevat maatalouden biologista monimuotoisuutta, hillitsevät ilmastonmuutosta ja tukevat siihen sopeutumista. Naiset ovat tärkeässä roolissa maaseutuyhteisöissä ja pienviljelijäperheissä, ja erityisenä tavoitteena on heidän asemansa paraneminen.

***

Siemenpuu on keväällä 2019 allekirjoittanut suomalaisten kehitysjärjestöjen yhteistyöjärjestön Fingon koordinoiman ruokaturvatyöryhmän kannanoton. Järjestöjen mukaan suomalaisen kehityspolitiikan tulee pyrkiä turvaamaan erityisesti pien- ja perheviljelijöiden oikeudet. Ekologisesti kestävää ruoantuotantoa pitää tukea sekä tieteellisen tutkimuksen ja kansalaisjärjestöjen vuorovaikutusta vahvistaa. Lataa kannanotto täältä (pdf, 240 kt) ja lue tiedote kannanotosta Siemenpuun uutisista.

***

Lue lisää Siemenpuun kehitysyhteistyöohjelmasta 2018-2021. Lue tästä esittelyt entisistä Globaali dialogi, Latinalainen Amerikka ja Mali-ohjelmasta, joihin tämä uusi rahoitusteema pohjautuu. Lue myös tausta-artikkeli oikeudesta veteen ja tutustu Kirjaan vedestä.

 

5.11.2018

Mosambikin maaoikeuksia koskeva lainsäädäntö ja politiikka tunnustavat naisten tasavertaiset oikeudet, mutta silti naiset saivat vuonna 2015 myönnetyistä maankäyttöluvista vain 20 %. Tasa-arvon tiellä ovat patriarkaalinen kulttuuri, vallan epätasapainoa ruokkivat perinteiset normit, naisten heikko tietämys oikeuksistaan sekä pienviljelyä uhkaavat maan- ja luonnonvarojen käytön paineet, kuten suurinvestoinnit vientihyödykkeiden tuottamiseksi.

3.12.2018

Justiça Ambiental edistää hankkeessa maatalouden kestäviä agroekologisia käytäntöjä välineenä haavoittuvimpien yhteisöjen ruokaturvan vahvistamiseksi ja ympäristön suojelemiseksi. Samalla pyritään vahvistamaan yhteisöjen edellytyksiä mukautua muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin.

22.2.2018

Alianza Biodiversidad haluaa hankkeen kautta myötävaikuttaa keskusteluun ja uusien ajatusmallien rakentamiseen nykyisestä luonnonvarojen kestämättömään ylikäyttöön perustuvasta yhteiskuntamallista irtaantumiseksi. Uuden mallin perustana nähdään agroekologiseen pienviljelyyn perustuva tuotanto, perinnetiedon uudelleenarvottaminen, maatiaissiementen puolustaminen, paikallisten markkinoiden vahvistaminen ja ruokasuvereniteetin rakentaminen. Hanke edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sen torjumista mm.

19.12.2016

Tämä hanke on jatkoa aiemmille kestävän elinkeinon kehitys- ja ympäristön parannushankkeille Sikasson maakunnassa kolmen kunnan, eli Koussan, Finkolo- Ganadougou ja Garalon alueella. Paikallisen väestön kapasiteetin rakentaminen edistää kestävien paikallisten taloudellisten toimintojen kehitystä, ja lisäksi paikallisten luonnonresurssien hallinnan kehitys tulee jatkumaan. Tällä kaudella lisätään edelleen paikallisten voimaannuttamista ja omistajuutta paikallisista koulutus- ja toimintakeskuksista (Centres of Excellence) kolmen kunnan alueella.

Justiça Ambiental on järjestönä rekisteröity vuonna 2004.

Justiça Ambiental (JA!) pyrkii toimimaan erityisesti maaseudun ihmisten voimallistamiseksi osallistumaan ympäristöään koskevaan päätöksentekoon. JA! on jäsenmäärältään pieni asiantuntijajärjestö, joka toimii läheisessä yhteistyössä paikallisyhteisöjen ja vapaaehtoisten aktivistien kanssa. Se nostaa esiin kestämättömän ja epäoikeudenmukaisen kasvun mukanaan tuomia ongelmia ja pyrkii löytämään ympäristöongelmien juurisyihin tarttuvia ratkaisuja.

JA!n toiminnassa on kolme painopistealuetta:

Acção Académica para o Desenvolvimento das Comunidades Rurais (ADECRU), on opiskelijoiden vuonna 2007 perustama ja 2009 rekisteröity järjestö. Se edistää maaseutuyhteisöjen omaehtoisuuteen, solidaarisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen perustuvaa kokonaisvaltaista kehitystä.

Acción por la Biodiversidad on vuonna 1999 perustettu argentiinalainen kansalaisjärjestö. Se edistää yhteisöpohjaista maanviljelyn biodiversiteetin hallintaa, suojelua ja kestävyyden takaamista Latinalaisessa Amerikassa. AcBion toimintastrategia perustuu tutkimukseen, tiedon välittämiseen, kouluttamiseen, dokumentointiin ja sosiaalisten liikkeiden aloitteiden tukemiseen maatalouden biodiversiteettiin liittyvissä keskeisissä teemoissa, kuten biodiversiteetti itsessään, geenimuuntelu, biopiratismi, yhteisöjen oikeudet, tekijänoikeudet, maatalousteollisuuden vaikutukset ja maakaappaukset.

MFC Nyetaa perustettiin vuonna 1999 ja siitä on muodostunut hyvin verkostoitunut järjestö, joka on keskittynyt uusiutuvaan energiaan ja ympäristökysymyksiin. MFC kuvailee tärkeimmäksi tehtäväkseen paikallisen talouden tukemisen kapasiteetin rakentamisen, luonnonresurssien kestävän hallinnan ja hyvän hallinnon avulla. Järjestöllä on (vuonna 2016) 35 kokoaikaista ja 10 osa-aikaista työntekijää Bamakossa, jotka työskentelevät myös kentällä. Vuonna 2015 järjestöllä oli käytettävissään rahoitusta 1.3 miljoonaa euroa.

25.4.2019

Siemenpuu-säätiön tiedote 25.4.2019

Ruoan tuotanto on avainasemassa, kun etsitään ratkaisuja tulevaisuuden globaaleihin haasteisiin. Siemenpuu-säätiö toivoo tulevalta hallitukselta toimia ruokaturvan parantamiseksi.

24.10.2018

[Jenni Etelämäki] Globaalisti tarkasteltuna naisilla on ja on perinteisesti ollut varsin keskeinen rooli ruoantuotannossa. Naisten asema on kuitenkin pysytellyt monessa mielessä miehiä selvästi heikompana. Siemenpuu-säätiön 11.10. järjestämässä keskustelutilaisuudessa pohdittiin sitä, kuinka naisten oikeudet ovat toteutuneet erilaisissa ruokaan liittyvissä kehitysyhteistyöhankkeissa ja -ohjelmissa.