Vuoropuheluja kestävistä vaihtoehdoista

Hankkeessa kartoitettiin Nepalin kestävän yhteiskunnallisen kehityksen vaihtoehtoja ottaen huomioon sekä maaseudun yhteisöjen toimeentulon monipuolinen perusta että ympäristön tila ja niihin liittyvät yhteiskunnalliset rakenteet.
Hankkeen toteutuksen ytimessä olivat kylätason yhteisökehittämiseen liittyvät vuoropuhelut, joita järjestettiin eri kylissä kaikkiaan 29 ja joihin osallistui yhteensä yli 1300 ihmistä. Dialogien toteutuksessa pyrittiin varmistamaan, että myös yhteisöjen syrjityimmät tahot (esim. dalitit, alkuperäiskansojen edustajat ja naiset) osallistuvat niihin mahdollisimman suuressa määrin. Myös viranomaisia ja luottamushenkilöitä on pyritty sitouttamaan hankkeen toimintoihin sekä kylätasolla että niiden pohjalta pääkaupunki Kathmandussa käytyihin jatkokeskusteluihin.
Kylätasolla vahvistettiin vuoropuhelujen pohjalta kyläläisten toimeentuloa antamalla käytännön tukea ja neuvontaa mm. luonnonmukaiseen kasvinviljelyyn ja kotieläintalouteen liittyen.
Kylätason dialogien esiin nostamia seikkoja tuotiin esiin erilaisissa julkaisuissa (mm. kahdeksassa järjestön nepalinkielisessä uutiskirjeessä, neljässä Nepali Journal of Contemporary Studies -aikakausijulkaisussa, kolmessa luonnonvarainhallintaa käsittelevässä nepalinkielisessä kirjassa sekä erilaisissa hankkeen toteuttajatahojen kirjoittamissa lehtiartikkeleissa ja mielipidekirjoituksissa). Julkaisut ovat pääosin tarkasteltavissa SADEDin nettisivun kautta: http://sadednepal.org.np .
SADED-Nepal toimii Nepalin sosiaalifoorumin sihteeristönä. Se myös fasilitoi kehityskysymyksiä tarkastelevaa kansallista kansalaisyhteiskunnan verkostoa ”National Consortium for Policy Alternatives”. Hankekaudella järjestettiin yhdeksän erilaista yhteiskunnallisen kehityksen vaihtoehtoja kartoittavaa Nepalin sosiaalifoorumin verkoston tapaamista. Suurin näistä tapahtumista oli Nepalin sosiaalifoorumi maaliskuussa 2018. Siihen osallistui kaikkiaan noin 2500 henkilöä Nepalista ja sen ulkopuolelta. Kaiken kaikkiaan Nepalissa sosiaalifoorumin toiminnassa on ollut osallisena n. 250 kansalaisyhteiskunnan organisaatiota.
Hankkeen puitteissa järjestettiin myös yhdeksän lähinnä Kathmandun opiskelijoille tarkoitettua opintopiiriä, joihin osallistui kaikkiaan yli 300 henkilöä.
Vuonna 2015 huhtikuussa tapahtuneen massiivisen maanjäristyksen jälleenrakennuksen merkeissä on SADEDin avustamana tuettu kylien jälleenrakentamista, nostaen esiin rakennustapoja, jotka perustuvat mahdollisimman pitkälti paikallisesti saatavilla oleviin resursseihin ja mahdollistavat turvallisemman asumisen ja taloudellisemman rakentamisen, samalla tukien myös paikallista työllisyyttä ja säästäen paikallisia metsiä ja maaperää. Toiminnan puitteissa koulutetut rakentajat tekivät 13 asuintaloa ja saivat viranomaisilta tilauksen rakentaa omaksutuilla periaatteilla 135 taloa lisää.
Kaikkiaan hankkeen toimintoihin osallistui lähes 5000 henkilöä.

Project approved:
8.6.2017
Programme: Partner(s): South Asian Dialogues on Ecological Democracy, Nepal (SADED-Nepal) Grant: 70 000€ Country(ies): Project duration:
19kuukautta

Toteutunut omavastuusprosentti

15.00 %