Adivasiyhteisöjen biokulttuuristen elämänperinteiden käytänteiden dokumentointi ja yhteisöprotokollien laadinta

Hankkeessa dokumentoitiin kahdeksan alkuperäiskansayhteisön biokulttuurisia käytäntöjä ja laadittiin niiden pohjalta yhteisökohtaisia toimintaohjelmia yhteisöjen oikeuksien turvaamiseksi ja kestävän yhteisökehityksen perustaksi. Nämä yhteisöt sijaitsevat eri puolilla Intiaa: Jharkhandissa, Chhattigarhissa, Odishassa, Rajasthanissa ja Gujaratissa. Yhteisöt kuuluvat seuraaviin etnisiin ryhmiin: Munda, Oraon, Kutia Kandh, Muria, Pardhi, Baiga, Kathodi & Kotwalia. Biokulttuuristen käytänteiden dokumentoinnissa kerättiin yhteisökohtaista tietoa mm. niiden toimeentulon lähteistä, kulttuurisista käytännöistä, hengellisyyden ilmentymistä, suhteesta elinympäristöönsä sekä tavoista hyödyntää ja suojella paikallista biodiversiteettiä. Dokumentoinnin pohjalta hahmotettiin tapoja alkuperäisyhteisöjen kulttuurisen perustan, identiteetin ja kestävän elämän jatkuvuuden turvaamiseksi.
Hankkeen toteutukseen osallistui SAMVADin lisäksi myös kahdeksan National Adivasi Alliance-verkoston toimintaan osallistuvaa järjestötahoa. Kaikkiaan hankkeessa katettiin 43 kylää, joissa asukkaita yhteensä oli yli 51.000.
Tässä pilottihankkeessa selvitettiin sitä, miten biokulttuurisia protokollia (tai yhteisöpöytäkirjoja) voidaan hyödyntää toisaalta yhteisön sisäisen omanarvontunnon ja jatkuvuuden turvaajina, ja toisaalta niiden yhteisöllisten oikeuksien puolustamisen välineinä paikallisesti, kansallisesti ja jopa kansainvälisesti.
Hankkeen yhteisötason toiminnan perustaksi koulutettiin yhdeksän yhteisötason hankefasilitaattoria toteuttamaan osallistavaa tiedonkeruuta. Heidät perehdytettiin myös YKn biologisen monimuotoisuuden yleissopimuksen (CBD) periaatteisiin ja luomiin oikeuksiin yhteisöjen näkökulmasta.
Hankkeen alkuperäisenä pyrkimyksenä oli mahdollistaa alkuperäiskansayhteisöjen edustajien osallistumisen kansainvälisiin kokouksiin mm. YKn biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen puitteissa. Erilaisista käytännön ongelmista johtuen tämä ulottuvuus jäi kuitenkin suunniteltua vähäisemmäksi. Munda-kansan edustaja Jharkhandista osallistui Genevessä YKn ylikansallisen yritystoiminnan ihmisoikeusvelvoitteisiin liittyvään kansainväliseen kokoukseen lokakuussa 2017.
Hankkeen päätteeksi järjestettiin yhteisökokous, jossa hankkeen kokemuksia pyrittiin jakamaan laajapohjaisesti sekä hanketoteuttajien, yhteisöjen edustajien että hankkeen ulkopuolisten tahojen kanssa.
Hankkeen tuloksena yhteisöjen omaehtoista hallinnollista perustaa ja ymmärrystä perinteisestä kestävästä toimeentulosta on vahvistettu tarjoten samalla välineitä biologisen monimuotoisuuden turvaamiseksi. Yhteisöjen edellytyksiä puolustaa perinteisiä ja laillisia maa- ja metsäoikeuksiaan on vahvistettu osana olemassa olevaa Intian kylätason hallinnollista rakennetta.
 

 

Hankkeen maa tai alue : India Tilijärjestö: Samvad Hanke hyväksytty: 8.6.2017 Myönnetty tuki: 30 000 € Hankkeen toteutusaika: 06/2017 - 03/2019 Rahoituskokonaisuus: Metsäyhteisöjen biokulttuuriset oikeudet