Adivasien perinteiset oikeudet ja toimeentulon edistäminen Odishassa

Hankkeen keskiössä on ollut alkuperäiskansayhteisöjen eli adivasien metsäoikeudet, pohjautuen vuonna 2006 voimaan tulleen Intian metsäoikeuslainsäädännön toimeenpanon edistämiseen – erityisesti yhteisöjen metsäoikeuksien osalta. Koulutusten ja formaalien kokousten lisäksi keskinäistä oppimista edistettiin yhteisöjen välisen kokemustenvaihdon ja parhaiden käytäntöjen jakamisen kautta.
Hankkeessa on vahvistettu myös yhteisöjen ympäristöllisesti kestävää kehitystä painottaen erityisesti paikallisiin resursseihin ja osaamiseen pohjautuvaa ruuantuotantoa, metsätuotteiden keräilyä ja perinnelääkintää. Kylissä on tehty biodiversiteettikartoituksia osana yhteisömetsäoikeustyötä.
Hankkeessa on myös pyritty vahvistamaan yhteisöjen johtajuutta ja kykyä omaan edunvalvontaan – pitäen mielessä erityisesti naisten ja nuorten merkitys yhteisöjen kehitykselle. Adivasien kulttuurista omanarvontuntoa on vahvistettu hankkeessa järjestämällä näiden kulttuuriin pohjautuvia juhlatilaisuuksia sekä esittelemällä adivasikulttuuria mm. näyttelytoiminnan ja tiedottamisen kautta.
Lisäksi hankkeessa vahvistettiin kylien tietämystä erilaisista Intian hallituksen maaseudun ja alkuperäiskansojen tukiohjelmista ja lisättiin paikallisten valmiutta valvoa niiden paikallista toimeenpanoa.
Hanketta toteutettiin yhteensä 60 kylässä, joista 20 kylää kuului Devote Trustin hankealueeseen Kondhamalin piirikunnassa ja loput Seba Jagatin hankealueisiin Kalahandin ja Kondhamalin piirikunnissa. Kylien asukasluku on yli 7000 henkeä ja asukkaat ovat enimmäkseen adivaseja.
Lisäksi hankkeessa vahvistettiin National Adivasi Alliance -verkoston puitteissa tapahtuvaa alkuperäiskansojen yhteistyötä ja tiedonjakoa sekä Odishan, Chhattisgarhin ja Jharkhandin osavaltioiden alueilla että laajemmin koko Intian alueella.
Hankkeen suoria hyödynsaajia on laskettu olevan 6400, joista naisia 3100.

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
9.6.2016
Ohjelma: Tilijärjestö: Seba Jagat Myönnetty tuki: 44 000€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
18kuukautta

Toteutunut omavastuusprosentti

11.00 %