Lisää kaivannaisista

Miten kaivannaisia hyödynnetään

Mineraalien markkinahintojen noustua selvästi viime vuosikymmeninä uusien esiintymien löytämiseen on panostettu paljon. Tulokset kartoituksista ovat olleet kaivannaisalalle merkittävä huolenaihe. Parhaimmat mineraaliesiintymät ovat tyypillisesti jo tuotannossa tai hyödynnetty jo aiemmin. Näin joudutaan louhimaan köyhempiä ja vaikeammin saavutettavia malmeja sekä käyttämään rikastuksessa uusia, aiempaa riskialttiimpia toimintatapoja, kuten liuottamista.

Kaivosalalla on maailmalla huono maine, mutta mihin kaivosten haitat perustuvat? Mineraalit ja alkuaineet – myrkylliset ja myrkyttömät – ovat maassa sekaisin suhteellisen vakaassa muodossa. Teollisessa kaivostoiminnassa kiviaines tyypillisesti räjäytetään, louhitaan, murskataan ja jauhetaan. Näin on mahdollista erottaa ja esimerkiksi magneettisuuden perusteella jakaa aines tarpeellisiin mineraaleihin ja tarpeettomaan jätteeseen. Yleensä yhdellä kaivoksella hyödynnetään yhtä ainoaa metallia ja hyödyksi käytetään vain muutama prosentti louhitusta kiviaineksesta. Tämä määrä on pienentynyt viime vuosina, koska yhä köyhempiä esiintymiä joudutaan hyödyntämään. Kiloa hyödyllistä tuotetta kohti syntyy tonneja jätettä, joka erityisesti pölynä tai pieneksi jauhettuna reagoi ärhäkästi ilman ja veden kanssa.

Seuraus on usein vääjäämättä se, että ilman puhdistustoimenpiteitä – ja joskus niistä huolimatta – myrkylliset aineet päätyvät vesistöihin. Vaikka useat suuryritykset ovat panostaneet paljon onnettomuuksien ja päästöjen vähentämiseen, monet yritykset aiheuttavat edelleen merkittävää saastumista sekä sosiaalisia haittavaikutuksia.

Tunnetuin esimerkki haitallisista päästöistä on uraanikaivosten radioaktiivinen jäte. Myös raskasmetallien ongelmat ovat erittäin pitkäkestoisia, eikä eri myrkyllisten aineiden yhteisvaikutuksia ekosysteemeissä tai ihmisissä tunneta kovin hyvin. Eräät Rooman valtakunnassa ennen ajanlaskumme alkua toimineet kaivokset saastuttavat ympäristöään yhä edelleen, kuten myös kymmenet suljetut suomalaiskaivokset.

Kaivannaiset globaalina kestävyyskysymyksenä

Kaivannaisten tuotannon lisäys on viime vuosina näkynyt sekä globaalin Etelän että Pohjoisen maissa. Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa on investoitu paljon uusiin kaivoksiin. Yhdysvalloissa kiistanalaisen vesisärötyksen avulla tuotetaan maakaasua. Rajuimmat vaikutukset ovat kuitenkin olleet Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan maissa, joissa ympäristölainsäädäntö ja paikallisväestön oikeudet ovat heikkoja.

Vastuullisuuteen panostavat kaivokset sijaitsevat pääsääntöisesti teollisuusmaissa. Parhaimmillaan hyvät voimavarat, korkea teknologia, tiukka lainsäädäntö ja ympäristötietoiset kansalaiset tekevät teollisuusmaiden kaivostoiminnasta esittelykelpoisempaa kuin mihin kehitysmaissa ylletään. Silti Suomen ja Ruotsin kaivosbuumit ovat osoittaneet, että onnettomuudet tai ympäristöongelmat eivät ole pelkästään kehitysmaiden ongelma eikä kaivosteollisuuden ongelmiin ole olemassa helppoja patenttiratkaisuja. Kaivoksiin liittyy monia potentiaalisia ongelmia, joiden ehkäiseminen olisi niin kallista, että niitä toteuttavat vain harvat kaivosyhtiöt. Suomessa ei tällä hetkellä ole yhtään kaivosta, joka toteuttaisi ympäristölupansa ehtoja. Silti monet kaivosbuumin kriitikot pitävät nykyisiäkin ympäristölupia liian lepsuina esimerkiksi vesistöpäästöjen osalta.

 

Vakavimmat haitat aiheutuvat yleensä kehitysmaiden kaivoksissa. Usein Etelän maiden ympäristölainsäädäntö on kehittymätöntä ja lakien toimeenpano vähemmän tunnontarkkaa kuin Pohjoisessa, mikä jättää kaivosyhtiöille enemmän liikkumatilaa. Esimerkiksi jätekiven käsittelystä ja kaivoksen sulkemisen jälkeisistä ympäristönhoitotoimista ei aina ole kunnollisia säännöksiä, ja niinpä ne saatetaan kokonaan laiminlyödä.

Valitettavan yleistä on, että kaivosalueen asukkaille ei anneta riittävästi tietoa suunnitteilla olevasta kaivoksesta ja heidät pakkosiirretään toisaalle rakennustöiden alta, joskus jopa maksamatta korvauksia menetetyistä maista. Erityisesti alkuperäiskansoille ongelma on merkittävä.

Kiinnostavaa on, että maailmanlaajuisesti yli 90 %:ssa maanalaisista kaivoksista käytetään joko suomalais- tai ruotsalaisyhtiöiden teknologiaa. Suomalaisissa Cleantech-ohjelmissa edistetään ”energiatehokkaan kaivosteknologian” vientiä myös epädemokraattisiin maihin ja kiistanalaisiin kaivoshankkeisiin.

Kuinka paljon kaivannaisia tarvitaan?

Suomen ja monien muiden maiden kaivospolitiikassa lähdetään siitä, että kaivoksia tulee perustaa kaikkien lupaavien esiintymien hyödyntämiseksi. Tämä politiikka on kuitenkin noussut yhä kyseenalaisemmaksi, kun on huomattu, että monet keskeiset mineraalit kulutetaan loppuun. Latinalaisessa Amerikassa, missä kaivosala on taloudellisesti merkittävä toimiala useassa maassa, puhutaan kaivannaistalouden jälkeisestä ajasta eli post-extractivismosta. Tämä näkökulma painottaa, että pitkän aikavälin kestävyydestä huolehditaan. Toiveena on talous, joka perustuisi muuhunkin kuin kaivannaisalaan. Siten 2000-luvun kaivoskysymyksessä on kyse sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuuskysymyksestä.

Tuleeko vaikkapa maataloudessa tärkeät fosfaattivarannot kuluttaa loppuun heti vai pitäisikö varantoja säästää myös tuleville sukupolville? Entä keskeiset maametallit? Monien metallien arvoa tulevaisuudessa on vaikea arvioida, mutta kaikkien varantojen hyödyntäminen heti näyttää lyhytnäköiseltä sekä ihmisten että ympäristön näkökulmasta.

Teoriassa metalleja voidaan kierrättää lähes ikuisesti, mutta YK:n ympäristöjärjestö UNEPin mukaan nykyisellään vain harvoja metalleja kierrätetään merkittävissä määrin. Myös metallien kulutuksen vähentäminen olisi tärkeää. Kaatopaikoilla lojuu valtavat määrät metalleja, joten niitä voitaisiin käyttää niin kutsutun 'urbaanin kaivostoiminnan' harjoittamiseen. Kestävän kaivostoiminnan tulisi painottaa muita tekijöitä kuin jatkuvasti suurempia kaivoskoneita, jätekivikasoja ja louhoksia.

 

Paikallisyhteisöt ympäri maailmaa vaativat kaivosalaa muuttumaan vastuullisemmaksi. Kaivoskonflikteja kartoittavat nettisivustot esittelevät jo tuhansia esimerkkejä alueista, joissa paikalliset liikkeet vastustavat kaivosten perustamista. Sama ilmiö esiintyy sekä Etelässä että Pohjoisessa. Kaivosalan suuntaa kyseenalaistavat kehitysmaissa myös ammattiyhdistysjärjestöt, jotka vaativat parempaa työturvallisuutta tunneleissa tai parempaa palkkaa ja asumisoloja. Ympäristövahingoista vaaditaan parempaa kompensaatiota sekä yhtiöiden vastuuta kemikaaleista ja päästöistä.

Ovatko kompensaatio- ja parannustoimet kuitenkaan riittäviä? Yritykset jatkavat edelleen merkittävien riskien ottamista ja kaivoksia ohjaava kestävän kehityksen politiikka on heikkoa. Viime kädessä monet paikallisyhteisöt ja alkuperäiskansat kyseenalaistavat sen, onko kaivosyhtiöillä todella oikeus käyttää hyväkseen alueita, joissa yhteisöt ovat asuneet vuosikymmeniä tai vuosisatoja. Yhtiö tai valtio saattaa pitää paikallista ympäristöä rahallisesti korvattavana. Paikallisten ihmisten mukaan kyseisiä alueita, niihin sisältyviä muistoja  tai niiden biodiversiteettiä ei kuitenkaan voida korvata rahalla.

Kyse on eri arvostusperiaatteiden sovittamattomasta ristiriidasta, kodin ja elinympäristön mittaamattomasta arvokkuudesta. Tästä näkökulmasta jokaisessa kaivoskonfliktissa on kyse arvokonfliktista, jossa kohtaavat erilaiset arvottamisen periaatteet. Toistaiseksi kaivosten vastuullisuusaloitteet (esim. EITI tai YK:n kestävän kehityksen prosesseihin liittyvät aloitteet) eivät ole huomioineet tätä näkökulmaa. Sovittamattoman konfliktin tunnustaminen johtaisi paikallisväestön oikeuksien vahvistamiseen, ja he voisivat nykyistä selkeämmin itse päättää alueensa ja elämäntapansa tulevaisuudesta.

Otto Bruun

Lähteet:

Conflictos Mineros

Gaia Foundation

London Mining Network

Mines and Communities

Mining Watch

Siemenpuu: Rikastettu vai köyhdytetty?

International Resource Panel (UNEP): Metal Recycling, Opportunities, Limits, Infrastructure

***

Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL) julkaisi lokakuussa 2015 raportin Kaivannaisten maailmantalous: Kultakuumeesta luonnonvarakriisiin. Raportissa, jonka voit ladata tästä (pdf; 4,4 MB) pohditaan kaivosalan ja kaivannaisten kulutuksen globaalia kestävyyttä sekä niiden ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutuksia.

Tutustu Siemenpuun teemajulkaisuun 1: Rikastettu vai köyhdytetty?

***

Tarvitsemmeko lisää (kullan) kaivannaistoimintaa? Millaisia talouksia olemme rakentamassa? Kuinka nähdä mineraalit yhteisvaurautena? Nämä olivat keskeisiä kysymyksiä Siemenpuun, Suomen luonnonsuojeluliiton, Kepan, Dodo Sinsiberen ja Maan ystävien toukokuussa 2015 järjestämässä kahdessa tilaisuudessa:

22.5.2015 kv. seminaari After the Gold Rush Helsingin yliopistolla (tapahtumasivulla linkit seminaariesityksiin)

24.5.2015 paneelikeskustelu After the Gold Rush - Extractivism from Mali to Finland Maailma kylässä -festivaaleilla.

Lue seminaariraportti täältä.