Siemenpuun tukemien, vuosina 2015-2017 päättyneiden hankkeiden tuloksia

Vuosina 2015-2017 päättyneissä Siemenpuu-säätiön tukemissa 114 hankkeessa

 • yli 43 600 henkilöä sai maa- ja metsäoikeuksiin liittyvää oikeusapua ja oikeustarpeisiin liittyvää neuvontaa
 • lähes 26 000 pienviljelijää ja ruuantuottajaa tavoitettiin ruokaturvaa ja tuottavuutta vahvistavilla toimilla
 • kestävän luonnonvarojen käytön ja/tai suojelun piiriin saatiin yhteensä noin 3 990 000 hehtaaria
 • kansalaisyhteiskunnat vahvistuivat noin 260 järjestön tukemisen myötä

Siemenpuun lähetti tulostiedot Ulkoministeriölle kesällä 2018, Suomen kehityspoliikan painopistealueiden ja sovittujen mittareiden eli indikaattoreiden mukaisesti. Siemenpuun antamat tulosluvut on pääosin sisällytetty Kehityspolitiikan tulosraporttiin 2018. Kuvan alla Siemenpuun tuloksien tarkempi jaottelu ja niiden perustelut.

 

PP3.1 Maiden lukumäärä, joissa on tuettu parlamenttien, puolueiden tai paikallistason poliittisten päätöksentekoelinten demokratisoitumista

 • 2015: 0 maata
 • 2016: 0 maata
 • 2017: 2 maata

Yhteensä 2 maata; molemmissa paikallistaso

PP3.2 Oikeusapua ja oikeustarpeisiin liittyvää neuvontaa saaneiden ihmisten määrä

 • 2015: 30 henkilöä
 • 2016: 36 184 henkilöä
 • 2017: 7 459 henkilöä

Yhteensä 43 673 henkilöä

Erityisesti liittyen yhteisöjen kollektiivista maan- ja luonnonvarojen hallintaa koskeviin oikeuksiin ja niiden vaatimiseen. Pääosa tuloksista saatu adivasi-ohjelman hankkeissa Intiassa.

PP3.4 Tuettujen kansalaisyhteiskuntatoimijoiden määrä

 • 2015: 63 toimijaa
 • 2016: 89 toimijaa
 • 2017: 161 toimijaa

Yhteensä 260 toimijaa; tästä luvusta poistettu eri vuosien luvuista päällekkäiset järjestöt

Näihin lukuihin ei ole otettu mukaan kylien yhteisöjärjestöjä. Verkostojen hankkeissa laskettu verkoston lisäksi mukaan sen jäsenjärjestöjä vain jos ne ovat olleet hankkeessa erityisinä toimijoina kattojärjestön ohella.

Siemenpuun tukemat toimijat muodostavat 11 % Suomen eri kanavia pitkin tukemien toimijoiden määrästä vuosina 2015-2017.

PP4.1 Pienviljelijöiden ja ruuantuottajien määrä, jotka on tavoitettu ruokaturvaa ja tuottavuutta vahvistavilla toimilla

 • 2015: 1 570 henkilöä
 • 2016: 19 620 henkilöä
 • 2017: 4 390 henkilöä

Yhteensä 25 580 henkilöä

Yksittäisiä viljelijöitä, ei arvioitu perhettä mukaan.

PP4.3 Ilmastokestävien energiapalvelujen pariin saatujen kotitalouksien määrä

 • 2015: 25 kotitaloutta
 • 2016: 30 kotitaloutta
 • 2017: 0 kotitaloutta

Yhteensä 55 kotitaloutta

Kestävään ja uusiutuvaan energiaan liittyvä neuvonta- ja vaikuttamistyö on Intiassa ja Mekongin alueella saavuttanut vuosien 2015-2017 tuhansia kotitalouksia, mutta ko. tuloksia ei voida raportoida tässä.

PP4.4 Kestävän luonnonvarojen käytön ja/tai suojelun piiriin saatujen alueiden pinta-ala

 • 2015: 25 ha
 • 2016: 3 979 730 ha
 • 2017: 10 482 ha

Yhteensä 3 990 237 hehtaaria

Raportoitu kaikki alueet; näissä monissa takana pitkä ja monitoimijainen vaikuttamistyö. Ei voida pitää yksin tämän hankkeen tai toimijan ansiona, mutta hanke ja toimija ollut merkittävässä asemassa tähän lopputulokseen vaikuttamisessa. 

Esimerkkinä: Siemenpuun tukeman CNS-järjestön vaatimusten ja vaikuttamistyön ansiosta Amazoniaan perustettiin yli 2,6 miljoonaa hehtaaria uusia keräilyreservaattialueita v. 2016.

UM:n Kehityspolitiikan tulosraporttiin sisällytettiin Siemenpuun antamasta kokonaisluvusta vain 435 700 ha eli hieman yli 10 prosenttia. Tulosraportissa Siemenpuun osuus Suomen suorasta tuesta (ilman EU-yhteistyötä) on reilut 13 %. Jos Siemenpuun antama hehtaarimäärä olisi sisällytetty kokonaisuudessaan, se olisi ollut 58 % Suomen suorasta tuesta.

 

Tulostiedon lähde

Tiedot perustuvat Siemenpuun tukemien hankkeiden vuosina 2015-2017 tarkistettuihin ja hyväksyttyihin loppuraportteihin (kirjallinen ja talousraportointi, ml. tilintarkastus). Tarkistusta on tukenut hankkeissa tehty muu seuranta. Tarkistuksen perusteella kustakin hankkeesta on tehty loppuyhteenveto. Näitä hankkeita oli vuonna 2015 yhteensä 35 kpl, 2016 yht. 50 kpl ja 2017 yht. 29 kpl.

Koska useat hankkeet alkoivat jo vuosia ennen nykyistä kehityspoliittista ohjelmaa ja sen painopisteitä, hankkeiden raportointia ei ole voitu ohjata koskemaan näitä indikaattoreista/tuloksia. Siksi raportoinnin taso näiden mittareiden osalta on vaihteleva. Erityisesti vuoden 2015 hankkeista ei tietoja ollut saatavilla riittävällä tarkkuudella. 

Luvut ovat vähintään-lukuja, laskettu mukaan yksiselitteisesti esitetyt tulostiedot. Jos hankkeesta saadussa raportoinnissa ei ole ollut tarkasti laskettu tai arvioitu lukuja, niitä ei ole huomioitu.

Yksittäisten hankkeiden tulostiedot ovat saatavissa pyydettäessä Siemenpuun toimistolta. Pääset vuonna 2018 päättyneiden hankkeiden tuloksiin tästä.