Biodiversiteettisopimus siltana konsensukseen metsävarojen hallinnasta ja ogiekien maaoikeuksista Mt. Elgonilla

Hankkeessa valtavirtaistetaan Chepkitalen ogiekien yhteisösäännöstöt paikallisten koulujen opetuksessa tuottamalla oppimateriaalia niihin liittyen. Maakuntatasolla neuvotellaan maakuntahallituksen kanssa, jotta se antaisi yhteisösäännöstölle lainvoimaisen statuksen. Sitä varten palkataan juristi laatimaan lakiluonnos. Kansallisella tasolla tehdään selvitys siitä, missä määrin Kenia on toimeenpannut YK:n biodiversiteettisopimusta, erityisesti sen artikloja 8j ja 10c. Jos niitä ei ole huomioitu kansallisessa lainsäädännössä, niin laaditaan toimintasuunnitelma siitä miten yhteisöjä ja asiantuntijoita tulisi osallistaa niiden edistämisessä. Kansainvälisellä tasolla kutsutaan Bungoman maakuntahallitus esittelemään sen johtajuutta yhteisösäännöstön tunnustamisessa ja rohkaisemaan muita paikallisia ja kansallisia hallituksia tekemään samoin.

Hanke on tarpeen marginalisoidun vähemmistön, Chepkitalen ogiekien, oikeuksiin liittyvien epäkohtien korjaamiseksi jotta yhteisö pystyisi elämään perinteisellä alueellaan kulttuuriperintönsä mukaisesti ja perinteisiä, metsistä riippuvaisia elinkeinojaan harjoittaen. Hankkeen myötä yhteisön sitoutuneisuuden yhteisösäännöstöön ja -hallintomalliin odotetaan kasvavan. Maakuntatasolla maakuntahallituksen odotetaan myöntävän lakistatuksen yhteisösäännöstölle. Kansallisella tasolla YK:n biodiversiteettisopimuksen artiklojen 8j ja 10c odotetaan toimivan väkevinä vipuvarsina metsistä riippuvaisten kansojen oikeuksien tunnustamiseksi. Kansainvälisellä tasolla Bungoman maakuntahallituksen odotetaan omaksuvan edelläkävijän roolin yhteisöoikeuksien tunnustajana ja rohkaisevan muita paikallisia ja kansallisia hallituksia tekemään samoin.

Hankkeen hyödynsaajia ovat 5 000 Chepkitalen ogiekin yhteisö sekä Bungoman maakuntahallinto, sen kasvattaessa osaamistaan biodiversiteettisopimuksen soveltamisessa. Muita kohderyhmiä ovat Kenian kansallinen hallitus, kansallinen tasa-arvokomissio sekä biodiversiteettisopimuksen toimeenpanon seurannasta kiinnostunut kansainvälinen yhteisö.
 

Project approved:
8.6.2017
Programme: Partner(s): Chepkitale Indigenous People Development Project (CIPDP) Grant: 19 500€ Country(ies): Project duration:
12kuukautta

Toteutunut omavastuusprosentti

14.00 %
Theme(s): Tag(s):